Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou činnosti GLOBSECu. Je pre nás dôležité, aby osobné údaje boli spracúvane spôsobom, ktorý neodporuje zásadám a požiadavkám NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) ani zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Z tohto dôvodu, ale aj v záujme transparentnosti nakladania s osobnými údajmi, sme pripravili túto informáciu o ochrane osobných údajov:

Prevádzkovateľom webových stránok ako aj prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracúvané osobné údaje je GLOBSEC, Kuzmányho 3, 97401 Banská Bystrica, Slovensko, spoločne s ostatnými spoločnými prevádzkovateľmi GLOBSEC Policy Institute, GLOBSEC European Program, GLOBSEC Academy Center a GLOBSEC s.r.o. (ďalej len "GLOBSEC").

Účelom spracúvania osobných údajov je poskytovanie služieb ako prevádzka tejto webovej stránky a poskytovanie informácií vrátane tých marketingových, a to návštevníkom, ktorí sa prihlásili na odber newslettera. Právnym základom spracúvania osobných údajov je tak článok 6 odsek 1 písm. b) GDPR a Globsec spracúva osobné údaje v minimálnom potrebnom a tiež možnom rozsahu. Je tiež oprávneným záujmom GLOBSECu verejne informovať o svojich aktivitách.

Dbáme o dôvernosť osobných údajov našich zákazníkov a ich osobné údaje neposkytujeme žiadnym iným subjektom.

Každá dotknutá osoba má právo na informácie a prístup ku svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, právo na namietanie či obmedzenie spracúvania a právo na portabilitu doručením svojej žiadosti na adresu Zodpovednej osoby: [email protected].

Právom každej dotknutej osoby je tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Je našim oprávneným záujmom vedieť akým spôsobom naši návštevníci používajú naše webstránky s cieľom ich zlepšenia. S týmto zámerom využívame cookies, IP adresy a nástroje tretích strán ako abs.twimg.com, cdnjs.cloudflare.com, DoubleClick, Facebook Connect, Facebook Impressions, Google AJAX Search API, Google Analytics, Google Fonts, Hotjar, pbs.twimg.com, Po.st, RadiumOne, ScoreCard Research Beacon, ton.twimg.com, Twitter, Twitter Button, Twitter Syndicate, Twitter Timeline (spracúvanie si nevyžaduje identifikáciu doktnutej osoby) a Mailchimp na zasielanie správ elektronickej pošty.