Press release

GLOBSEC sa pridáva k Stredoeurópskemu observatóriu digitálnych médií (CEDMO)

14.06.2024
cedmo

GLOBSEC sa pridáva k Stredoeurópskemu observatóriu digitálnych médií (CEDMO) - nestrannému multidisciplinárnemu centru, ktoré od októbra 2021 pôsobí v stredoeurópskom regióne pod vedením českej Univerzity Karlovej. Medzinárodný tím fact-checkerov, výskumníkov v oblasti spoločenských vied a technológií, investigatívnych novinárov pracujúcich na overovaní verejne dostupných informácií (OSINT) a odborníkov na médiá a mediálnu gramotnosť sa bude zaoberať procesmi a dôsledkami digitálnej transformácie, vrátane nástupu generatívnej umelej inteligencie.

Cieľom konzorcia je analyzovať a pochopiť vplyv digitálnej transformácie na spoločnosť. Aktivity zahŕňajú identifikáciu, skúmanie a prioritizáciu hlavných zdrojov a príčin nepriaznivých informačných javov a porúch v strednej Európe (najmä na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku). Zámerom medzinárodného tímu je navrhnúť krátkodobé a dlhodobé opatrenia a odporúčania, ktoré umožnia občianskej spoločnosti, verejným inštitúciám a súkromnému sektoru reagovať na klesajúcu dôveru v kľúčové inštitúcie a tiež pomôžu spoločnosti odolávať rastúcemu vplyvu nepravdivých a skreslených informácií.

CEDMO rozširuje svoje rady

K súčasným ôsmim organizáciám konzorcia sa pripojí ďalších päť. Spomedzi akademických partnerov, ktorí vedú hlavné aktivity konzorcia, bude v centre naďalej pôsobiť  Karlova univerzita v roli koordinátora celého projektu spolu so slovenským Kempelenovým inštitútom inteligentných technológií, ktorý vedie aktivity zapojenia umelej inteligencie do boja s dezinformáciami, a  poľskou Uniwersytet SWPS, ktorá sa zameria na analýzu dezinformačných kampaní a ich vplyv na spoločnosť, demokraciu a hospodárstvo. 

Za rozvoj mediálnej gramotnosti, stratégiu a komunikačné aktivity konzorcia budú zodpovedné predovšetkým poľský výskumný inštitút NASK, medzinárodný think tank GLOBSEC a slovenská komunikačná agentúra Seesame.

„Krajiny strednej Európy a obzvlášť Slovensko sa vyznačujú výraznou náchylnosťou na dezinformácie a nízkou odolnosťou voči manipulatívnym naratívom, čo potvrdzujú aj naše výskumy. V Centre pre demokraciu a odolnosť disponujeme rozsiahlymi odbornými znalosťami o dopade dezinformácií a škodlivého vplyvu nedemokratických krajín na našu spoločnosť a tieto poznatky využívame na navrhovanie stratégií s cieľom minimalizovať ich negatívny dopad. Našu expertízu využijeme najmä na budovanie odolnosti verejného sektora voči dezinformáciám a hybridným hrozbám. Okrem toho sa budeme zúčastňovať stretnutí Európskeho strediska pre sledovanie digitálnych médií a tiež zastupovať CEDMO na zasadnutiach pracovných skupín pre Kódex postupov EÚ proti šíreniu dezinformácií,” hovorí Dominika Hajdu, riaditeľka Centra pre demokraciu a odolnosť GLOBSEC.

„Miera rozšírenia dezinformácií bráni pokroku pre dobro jednotlivca aj spoločnosti, spochybňuje najnovšie vedné poznatky a podporuje kultúru skepticizmu a nedôvery. Špeciálnou oblasťou je medicína. Dezinformácie a hoaxy o liečebných postupoch, očkovaní či chorobách sú obzvlášť nebezpečné a môžu viesť k ohrozeniu zdravia. V Seesame sa preto už niekoľko rokov intenzívne venujeme širokému spektru projektov na boj proti dezinformáciám. V rámci CEDMO sa zameriame na kampane a vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a kritického myslenia, pričom sa upriamime najmä na zraniteľnejšie skupiny ako sú starší ľudia či rodičia malých detí. Ako komunikační konzultanti s rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti riadenia reputácie tiež budeme zodpovední za strategickú komunikáciu konzorcia,” približuje Michaela Benedigová, riaditeľka a partnerka agentúry Seesame. 

Fact-checking budú zabezpečovať medzinárodná agentúra Agence France-Presse (AFP), český Demagog.cz, poľský Demagog.pl a slovenský Demagog.sk„Demagog.sk už štrnásť rokov kontroluje výroky politikov a iných verejne aktívnych osôb, ktoré odznejú v politických diskusiách, médiách či na sociálnych sieťach. Verejnosť sa ale snažíme upozorňovať aj na práve kolujúce hoaxy či podvody týkajúce sa rôznych tém, od zdravia až po históriu. V posledných rokoch sme tiež naše aktivity rozšírili o workshopy mediálnej gramotnosti a kritického myslenia pre stredoškolákov, učiteľov a seniorov. Okrem fact-checkingu teda budeme pracovať aj na kampaniach zameraných na mediálnu gramotnosť,” približuje Veronika Frankovská, projektová manažérka a hlavná analytička portálu Demagog.sk.

Doplní ich nezávislý kolektív výskumníkov, investigatívcov a občianskych novinárov Bellingcat z Holandska, ktorý bude zodpovedný za overovanie informácií z verejne dostupných zdrojov (OSINT).

Umelá inteligencia pomáha aj fact-checkerom

Využitie umelej inteligencie na zefektívnenie práce fact-checkerov budú skúmať a vyvíjať nástroje  dve akademické pracoviská: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) a slovenský Kempelen Institute of Intelligent Technologies (KInIT). Technologické aspekty overovania faktov vrátane webu zabezpečí Athens Technology Center (ATC) z Grécka. „Vygenerovať nejaký obsah je dnes v časoch umelej inteligencie jednoduchšie ako vyhodnotiť jej kredibilitu, či odhaliť neférové odporúčanie na sociálnych sieťach. V rámci CEDMO v KInITe budeme skúmať a vyvíjať riešenia, ktoré využívajú umelú inteligenciu na identifikáciu, vytváranie a šírenie dôveryhodných informácií, najmä vo forme textu. Pri navrhovaní metód budeme využívať rozsiahle jazykové modely a špecializované súbory dát,” hovorí Mária Bieliková, zakladateľka výskumného inštitútu KInIT.

Už v prvej etape projektu CEDMO sa výskumníkom z KInITu a ČVUT podarilo vyvinúť štyri nástroje umelej inteligencie na podporu overovania faktov, ktoré sú užitočné vo viacerých fázach práce fact-checkerov a novinárov. Tieto nástroje sa budú naďalej rozvíjať. Prvý nástroj umožňuje fact-checkerom efektívnejšie identifikovať, ktoré príspevky na sociálnych sieťach stoja za detailnejšie preskúmanie. Druhý dokáže z overovaných textov extrahovať konkrétne tvrdenia. Tretí nástroj pomáha eliminovať duplicitné overovanie tej istej správy viacerými fact-checkermi, aby sa predišlo plytvaniu kapacít. Štvrtý nástroj dokáže vyhľadať články, ktoré obsahujú faktické informácie na overenie konkrétneho tvrdenia.

CEDMO spolupracuje a koordinuje svoju činnosť s Európskym strediskom pre sledovanie digitálnych médií (EDMO) a jeho regionálnymi strediskami v celej EÚ. Činnosť centra je podporovaná z finančných prostriedkov Európskej komisie. 

Navigation