Press release

Plán obnovy je kľúčom k transformácii 2.0 a k zvýšeniu konkurencieschopnosti V4

19.03.2021

Bratislava, 17. marec. Zabezpečenie efektívneho využitia prostriedkov z Fondu obnovy je pre ekonomiky krajín V4 veľkou výzvou. Medzinárodný think-tank GLOBSEC zorganizoval sériu diskusií o efektívnom využití 60 miliárd EUR, ktorý má byť po odovzdaní národných plánov obnovy v Bruseli postupne uvoľnený do krajín V4.

Online diskusie sa venovali trom kľúčovým oblastiam: inovácie, digitalizácia malých a stredných podnikov a transformácia automobilového priemyslu. “Efektívne využitie prostriedkov z Fondu obnovy si vyžaduje nepretržitý dialóg medzi kľúčovými aktérmi verejného a súkromného sektora s cieľom identifikovať slabé oblasti a navrhnúť ucelené riešenia” komentovala hlavná ekonómka GLOBSEC, Soňa Muzikářová.

Diskusií sa zúčastnili zástupcovia ministerstiev krajín V4, medzinárodných inštitúcií ako OECD, ekonomických think-tankov ako Bruegel, popredných poradenských firiem a lídrov súkromného sektora. Zhodli sa, že európsky Plán obnovy je pre región jedinečná šanca, ktorú musia jednotlivé štáty využiť na podporu oblastí, ktoré sú kľúčové pre ich ďalší rozvoj a hospodárske smerovanie.

Inovácie a ekonomická transformácia 2.0

Fond obnovy (RRF) je pre krajiny V4 príležitosťou pre položenie nevyhnutných základov zvýšenia inovatívnosti regiónu a ekonomickej transformácie 2.0. Úloha vlád V4 spočíva predovšetkým v budovaní a podpore pilierov ekosystému – ľudského kapitálu a základov pre výskum a vývoj jednotného a funkčného riadenia inovácií a dostatočného verejného financovania v tejto oblasti. “Vlády môžu zároveň dodatočne podporovať inovácie tým, že inovujú samy seba, a to ako v spôsobe rozhodovania, tak aj v poskytovaní verejných služieb” komentovala šéfka Oddelenia verejného riadenia pri OECD, Elsa Pilichowski.

Kľúčová je tiež podpora domáceho výskumu a jeho konkurencieschopnosti. Účastníci diskusie sa zároveň zhodli, že inovačná ambícia by nemala byť predmetom politických cyklov, ale mala by položiť základ pre ekosystém, ktorého výhody ďaleko prežijú pandémiu a samotný Plán obnovy.

Digitalizácia malých a stredných podnikov

Malé a stredné podniky ako základ ekonomík krajín V4 utrpeli následkom nevyhnutných protiepidemiolgických opatrení značné straty. Pre ekonomiku je však kľúčové, aby zostali konkurencieschopné a odpoveďou je aj digitalizácia.“Pri digitalizácii malých a stredných podnikov bude kľúčová úzka spolupráca verejného a súkromného sektora, k čomu existuje množstvo úspešných príkladov zo zahraničia. Pre firmy bude dôležitý lepší prístup k vzdelávaniu a službám umožňujúcim ich digitalizáciu, ako aj jednoduchá dostupnosť financovania” uviedla Zuzana Pisoň, vedúca technologickej agendy GLOBSEC.

Vlády V4 by mali dobre poznať situáciu vo svojich krajinách a tomu prispôsobiť stratégiu. Na Slovensku by boli vítanými riešeniami investície do budovania centier digitálnych inovácií, či vytvorenie centrálnej webovej platformy, ktorá umožní digitalizáciu malých a stredným firiem. Inovačné vouchery, digitalizačné kredity, či štátom garantované úvery sú ďalšími vhodnými nástrojmi na podporu digitalizácie podnikov.

Elektromobilita ako záchrana automobiliek

Plán obnovy tiež ponúka riešenie pre, v regióne silno zastúpený, automobilový priemysel. Odborníci sa už dlhodobo zhodujú, že je nevyhnutná jeho transformácia. Elektromobilita dnes predstavuje základný pilier pre redukciu emisií v EÚ a Plán obnovy tak počíta s využitím značného balíka na modernizáciu infraštruktúry pre využitie elektromobilov, nabíjacej technológie a rozšírenie elektromobility do ďalších sektorov v doprave.

Navigation