Press release

Vyjadrenie k metodológií volebného monitoringu

22.01.2020

13.12.2019 tím Strategickej komunikácie publikoval report Analýza Facebooku a webstránok v kontexte predvolebnej kampane (október-november). Metodológia tohto monitoringu čerpala aj z verejne dostupných zdrojov databázy blbec.online.sk ku dňu 30.9.2019. Analýza a jej obsah bol a stále je plne podporený vedením GLOBSECu, ktoré stojí za autormi analýzy a schvaľuje zvolené postupy a metodológiu, platnú ku koncu septembra 2019.

Nakoľko sa zoznam zdrojov a ich kategorizácia na databáze blbec.online počas posledných mesiacov zmenila , ako bolo avizované administrátormi stránky blbec-online 29.12.2019, budeme túto zmenu reflektovať v metodológii v nasledujúcich analýzach.

Statement towards methodology used in the election monitoring

On 13.12.2019 the team of Strategic communication published a report Analysis of Facebook and webpages in the context of the parliamentary election campaign (October – November). The methodology of this monitoring included sources publicly available on the database blbec.online.sk as of 30.09.2019. Analysis and the content was and still is fully supported by the GLOBSEC Senior management, which stands behind the authors of the analysis and approves the chosen approaches and methodology, valid up until the end of September 2019.

Because of the list of sources and their categorisation on blbec.online database has changed within recent months, as was declared by blbec.online admins on 29.12.2019, we will reflect these changes in the methodology of upcoming analyses.

Navigation