Project

Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby

GLOBSEC v rámci programu Strategická komunikácia v júni 2018 štartuje dvojročný projekt “Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby”.

Hybridné hrozby predstavujú nový typ ohrozenia bezpečnostných záujmov SR, ktorý prekonáva doterajšie bezpečnostné koncepcie a nástroje a ako taký si vyžaduje nový, koordinovaný a ucelený prístup zo strany verejnej správy. Úroveň povedomia a znalostí o hybridných hrozbách v rámci verejnej správy je na nedostatočnej úrovni, a zároveň často pretrváva úzko rezortný prístup k jednotlivým typom ohrození.

Na úrovni ústredných orgánov štátnej správy vytvárajúcich verejné politiky pretrváva nedostatok kapacít, ktoré by dokázali realizovať komplexnú analýzu s využitím rôznych typov dát a vstupov pri tvorbe verejných politík. So zámerom pomôcť odstrániť tieto medzery GLOBSEC realizuje projekt “Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby”, ktorý má za cieľ:

 • Podporiť tvorbu verejných politík týkajúcich sa predchádzania a eliminácie hybridných hrozieb (procesy, prenos skúseností zo zahraničia, analýza východiskovej situácie, návrh riešení, tvorba platforiem);
 • Podporiť odborné a analytické kapacity verejnej správy v oblasti monitorovania, hodnotenia a eliminácie hybridných hrozieb;
 • Celkovo zvýšiť povedomie verejnej správy o hybridných hrozbách.

Ako tieto ciele plánujeme dosiahnuť?

 • Monitorovacie a analytické aktivity, ktoré poskytnú prehľad existujúcich štruktúr a rezortných verejných politík dotýkajúcich sa hybridných hrozieb a zmapujú efektívnosť verejnej správy v rámci boja proti hybridným hrozbám;
 • Aktivity zamerané na podporu tvorby efektívnych verejných politík a štruktúr VS, ktoré budú vychádzať z analýz a dát a zapoja do procesu tvorby verejných politík viacerých aktérov a zvýšia tak ich kvalitu a reálny dopad;
 • Aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia a budovanie odborných kapacít verejnej správy v oblasti hybridných hrozieb.

Čo sa stane po projekte?

 • Po realizácii projektu dôjde k trvalým zmenám zvyšujúcim odolnosť SR ako aj jednotlivých zložiek verejnej správy špecificky voči hybridným hrozbám.
 • Vzniknú kvalitné, na dátach a analýzach založené návrhy verejných politík
 • Vzniknú návrhy na úpravy regulačného rámca v danej oblasti
 • Zvýši sa povedomie o jednotlivých aspektoch hybridných hrozieb v kľúčových štruktúrach verejnej správy
 • Vybrané subjekty VS nadobudnú nové praktické zručnosti
 • Vzniknú nové platformy a posilní sa medzi-sektorová spolupráca, čo skvalitní procesy vzniku verejných politík

Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.
Prijímateľ: GLOBSEC, Kuzmányho 3, 974 01, Banská Bystrica
Projekt je realizovaný na celom území SR
Výška poskytnutého NFP: 303 550,46 EUR

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk

EN

Increasing Capacities and Preparedness of Public Administration for Hybrid Threats

In June 2018, GLOBSEC, within its Strategic Communication programme, launches a two-year project called “Increasing Capacities and Preparedness of Public Administration for Hybrid Threats”.

Hybrid threats represent a new type of threat to security interests of the Slovak Republic, which surpasses current security frameworks and tools and as such requires a new, coordinated and holistic approach from public administration. The level of awareness and knowledge of hybrid threats within the public administration is not sufficient while a narrow-based approach of various public administration’s sections towards different types of threats still dominates. At the same time, central public administration authorities lack capacities to conduct a complex analysis using diversified data and inputs to develop public policies.

To fill in these gaps, GLOBSEC is implementing a project “Increasing capacities and readiness of public administration for hybrid threats”, which aims to:

 • Support the development of public policies linked to the prevention and elimination of hybrid threats (processes, experience-sharing, mapping, recommendations, creation of platforms);
 • Support expert and analytical capacities of public administration in the area of monitoring, evaluation and elimination of hybrid threats;
 • Increase overall awareness of public administration about hybrid threats.

How are we planning to achieve this?

 • Monitoring and analytical activities offering a review of existing structures and public policies linked to hybrid threats and examining the effectiveness of public administration in the fight against hybrid threats.
 • Activities aimed at supporting the development of effective public policies and structures of public administration, which will be based on analyses and data while including various actors into the process of public policies creation with an overall result of increased quality and impact.
 • Activities focused on awareness-raising and building of expert capacities within public administration in hybrid threats.

What happens after?

 • After the implementation of the project, permanent changes increasing the resilience of Slovakia as well as individual sections of public administration towards hybrid threats will be visible.
 • Good quality, data- and analysis-based proposals for public policies will be developed;
 • Proposals to amend regulatory frameworks will be introduced;
 • Awareness about certain aspects of hybrid threats in key sectors of public administration will be increased;
 • Selected sectors of public administration will acquire new practical skills;
 • New platforms and strengthened inter-sectoral cooperation will be created to increase the quality of public policies development.

This project is implemented within Operational Programme Effective Public Administration.
More information about the programme can be found at www.reformuj.sk

Publications

Publication

Hybridné hrozby sa môžu prejavovať rôznymi spôsobmi, ktorými útočia na viaceré časti štátu a spoločnosti.

Publication

Je bezpečnostný systém Slovenskej republiky pripravený adekvátne reagovať na nová typy ohrození a meniac

on 20.09.2019
Publication

Najnovšia analýza predstavuje prvé systematické mapovanie toho, ako predstavitelia verejnej správy realizujú strategickú komunikáciu, komunikujú s verej...

Publication

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomi...

on 28.06.2019
Publication

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomi...

28.06.2019
Publication

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomi...

on 28.06.2019
Publication

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomi...

28.06.2019
Publication

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomi...

on 28.06.2019
Publication

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomi...

on 28.06.2019
Publication

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomi...

Publication

This text is an Executive Summary of a study mapping the vulnerability of public administration in the Slovak Republic towards hybrid threats.

Publication

Pri nastavovaní štruktúr, legislatívy a opatrení znižujúcich mieru zraniteľnosti Slovenskej republiky voči hybridným hrozbám je vhodné inšpirovať sa prí...

Publication

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomi...

Authors

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Senior Advisor, Democracy & Resilience

Authors

Senior Research Fellow, Centre for Democracy & Resilience

Former Senior Advisor, Democracy & Resilience