Publication

Energetická bezpečnosť v kontexte hybridných hrozieb

28.06.2019

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomickú a energetickú politiku, tajné služby až po nasadenie ozbrojených síl. Formy medzištátnych konfliktov sa postupne zmenili a otvorené presadzovanie záujmov vojenskou silou nahradila kombinácia rôznych koordinovane pôsobiacich vplyvov, ktoré sa však vo svojom dopade takmer vyrovnávajú vojenskej okupácii. Takémuto centrálne riadenému, koordinovanému a často skrytému pôsobeniu štátnych aj neštátnych aktérov za účelom dosahovania konkrétnych cieľov sa hovorí hybridné hrozby.

V kontexte hybridných hrozieb nie je najväčšou výzvou zaistenia energetickej bezpečnosti vysoká závislosť Slovenska na dodávkach energetických surovín zo zahraničia. V tejto oblasti totiž SR urobila značné pokroky. Naopak, je potrebné sústrediť sa na kybernetický aspekt a hrozby energetickej bezpečnosti v tejto oblasti a zahrnúť ich do relevantných dokumentov.

Táto štúdia analyzuje zraniteľnosť Slovenska voči hybridným hrozbám v oblasti energetickej bezpečnosti identifikovaním medzier a slabých stránok v legislatíve SR, vnútorných štruktúrach a procesoch. Zároveň ponúka viacero návrhov opatrení pre verejnú správu, ktoré by prispeli k náprave identifikovaných zraniteľností. Medzi základné odporúčania patrí:

  1. Presmerovať zameranie kľúčového strategického dokumentu v oblasti hybridných hrozieb (Koncepcia pre boj SR proti hybridným hrozbám) z dovozu energetických nosičov ako hlavnej hybridnej hrozby na kybernetické hrozby a ich možný vplyv na kritickú energetickú infraštruktúru.
  2. Zintenzívniť komunikáciu medzi jednotlivými štátnymi inštitúciami, ktoré majú v agende energetickú bezpečnosť a kybernetické hrozby – predovšetkým Národný bezpečnostný úrad, Ministerstvo hospodárstva a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.
  3. Klásť väčší dôraz na špecifiká energetického sektora, ktorý je odlišný od iných oblastí kritickej infraštruktúry, pretože hybridné hrozby v tejto oblasti majú dôsledky nielen pre energetickú bezpečnosť, ale aj pre hard security.
  4. Zahrnúť smart technológie do diskusie o možných hybridných hrozbách v oblasti energetickej bezpečnosti.

Analýza je súčasťou publikácie Hybridné hrozby na Slovensku: Analýza legislatívy, štruktúr a procesov v šiestich tematických oblastiach , ktorá vyšla v rámci projektu Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a je podporený z Európskeho sociálneho fondu.