Publication

GLOBSEC Trends 2024 Slovensko

27.05.2024
globsec trends slovakia

Spoločnosť na Slovensku je charakterizovaná vyššou mierou pocitu ohrozenia zo strany iných krajín, celkov, či skupín ľudí. Z výsledkov GLOBSEC Trends 2024 vyplýva, že vyše 40% ľudí na Slovensku cíti, že ich hodnoty a identita sú ohrozené liberálnou demokraciou, západnými spoločnosťami, či utečencami z Ukrajiny. Migrantami mimo Európy sa cíti byť ohrozených až 70% dospelej populácie. V porovnaní s inými krajinami v regióne patria tieto čísla dlhodobo medzi najvyššie, ako bolo potvrdené už v iných prieskumoch, ktoré sme uskutočnili v minulých rokoch (napr. Voices of Central and Eastern Europe).  

Práve pocit, že všetko okolo nás ohrozuje, je pravdepodobne ťahúňom aj pre vyššiu mieru dôvery v dezinformácie a manipulatívne tvrdenia, a nižšiu mieru tolerancie k inakosti, ktorá sa prejavuje napríklad v otázkach práv pre LGBTI+ ľudí.  

Polarizačné kampane tieto postoje ďalej len posilňujú, nakoľko pretavujú pocit ohrozenia aj do vnútropolitického boja. Tento rok polarizáciu môžeme sledovať aj na dátach, a to najmä v otázkach týkajúcich sa tém, ktoré v spoločnosti silne rezonujú - napríklad na (ne)súhlas s krokmi vlády voči médiám, či dôležitosť neziskových organizácií pre demokraciu.  

Aj napriek týmto trendom nám však výsledky ponúkajú témy celospoločenského konsenzu, o ktoré sa pri depolarizačných snahách dá oprieť. Zahraničnopolitické ukotvenie SR v EÚ a NATO, ako aj dôležitosť týchto celkov pre bezpečnosť a postavenie Slovenska vo svete, sa stáva jednoznačnou voľbou pre absolútnu väčšinu spoločnosti. Podobne môžeme vnímať vysokú mieru akceptácie systému demokracie, aj liberálnej demokracie.  

Pri čítaní výsledkov prieskumu vyzývame k podobnému prístupu. Aj napriek tomu, že výsledky niektorých otázok na prvý pohľad vyznievajú šokujúco, je vhodné sa na ne pozrieť v kontexte ďalších otázok v téme. Mnohé z otázok zároveň slúžia ako podklad pre ďalší výskum – čo ľudia vnímajú pod totalitou, západnou spoločnosťou, či extrémizmom? Vnímajú Rusko ako strategického partnera Slovenska oni sami, ale skôr reflektujú politiky vlády? Širší pohľad na tento report a uvedomenie si limitov prieskumov verejnej mienky nám nielen pomôžu lepšie porozumieť postojom v spoločnosti, ale aj minimalizovať čierno-biele interpretácie výsledkov.  

GLOBSEC Trends 2024 sumarizuje výsledky prieskumov verejnej mienky, ktoré sme v spolupráci s prieskumnými agentúrami uskutočnili naprieč deviatimi krajinami strednej a východnej Európy - Bulharsko, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko.  

Zber dát sa uskutočnil na reprezentatívnej vzorke 1,000 respondentov za krajinu koncom februára až začiatkom marca 2024, prostredníctvom počítačom asistovaných telefonických rozhovor (CATI). Na Slovensku prieskum realizovala agentúra FOCUS.  

Tu sú kľúčové zistenia za Slovensko, celý report v anglickom jazyku môžete nájsť tu

 

 1. Podpora pre EÚ a NATO stúpla na približne 70% po tom, čo v roku 2023 zaznamenala výrazný pokles. 
   

 2. Slováci výrazne nevybočujú z priemeru regiónu vo vnímaní EÚ alebo NATO. Dve tretiny respondentov súhlasilo s naratívom tzv. EÚ diktátu, ale aj s tvrdením, že vďaka EÚ má Slovensko silnejšie postavenie vo svete.  
   

 3. Dodržiavanie princípov právneho štátu zo strany Európskej komisie respondenti schvaľujú, ale súhlasia len s odporúčaniami, nie s trestami v podobe odobratia fondov. 
   

 4. Vnímanie Ruska ako hrozby je na úrovni 49%, čo je výrazne vyššie ako v roku 2021, kedy dosahovalo len 21%, avšak od roku 2022 postupne klesá. 
   

 5. Vnímanie USA ako hrozby je naopak najvyššie v regióne, na 41%.  
   

 6. Dezinformácie o vojne proti Ukrajine rezonujú do podobnej miery ako minulý rok. Viac ľudí si myslí, že za vojnu môže západ alebo samotná Ukrajina (dokopy 51%), ako Rusko (41%).  
   

 7. Slováci tiež najmenej z regiónu podporujú členstvo Ukrajiny v EÚ a NATO, podpora členstva je len na 30%.  
   

 8. S poskytovaním vojenskej pomoci Ukrajine súhlasí vyše 60% respondentov, ale podobné percento zároveň súhlasí, že pomoc nás približuje bližšie k vojne, pretože ňou provokujeme Rusko.  
   

 9. Spokojnosť s demokraciou je stabilná na približne 38%, ako aj súhlas s tvrdením, že demokracia ako systém zriadenia štátu je pre Slovensko dobrá, s ktorým sa stotožňuje 80% respondentov. 
   

 10. 36% respondentov zároveň súhlasilo s tvrdením, že totalitný systém bez pravidelných volieb by bol pre Slovensko dobrý.  
   

 11. Dôvera vláde oproti roku 2023 výrazne stúpla a zodpovedá priemeru regiónu - 39%. Zvýšila sa najmä medzi staršou generáciou. 
   

 12. Dôvera v médiá a presvedčenie, že médiá na Slovensku sú slobodné, sú najvyššie v regióne, na úrovni Českej republiky.  
   

 13. Približne polovica respondentov vnímala kroky zo strany vlády uskutočnené do februára 2024 (zber dát), vrátane odmietania vyjadrení pre štandardné mienkotvorné médiá, ako diskriminačné a potenciálne nebezpečné pre slobodu médií. 
   

 14. 43% respondentov zároveň súhlasilo, že samozvané alternatívne médiá boli v minulosti neprávom cenzurované
   

 15. Na Slovensku sa prejavujú aj následky očierňujúcich kampaní. 52% respondentov, najmenej v regióne, si myslí, že neziskové organizácie sú dôležité pre demokraciu. Toto presvedčenie stúpa s vekom a je výraznejšie medzi ženami. 
   

 16. Respondenti na Slovensku sa zároveň cítia ohrození inými skupinami alebo ideami výrazne viac ako respondenti v iných krajinách, či ide o západné spoločnosti, liberálnu demokraciu alebo migrantov. Muži sa spravidla cítia ohrozenejší ako ženy

 

Viac sa dozviete v prezentácii nižšie.