Publication

Kybernetická bezpečnosť v kontexte hybridných hrozieb

28.06.2019

Všetky štáty sveta používajú na presadzovanie svojich geopolitických, ideologických či politických záujmov rôzne prostriedky: od diplomacie, cez ekonomickú a energetickú politiku, tajné služby až po nasadenie ozbrojených síl. Formy medzištátnych konfliktov sa postupne zmenili a otvorené presadzovanie záujmov vojenskou silou nahradila kombinácia rôznych koordinovane pôsobiacich vplyvov, ktoré sa však vo svojom dopade takmer vyrovnávajú vojenskej okupácii. Takémuto centrálne riadenému, koordinovanému a často skrytému pôsobeniu štátnych aj neštátnych aktérov za účelom dosahovania konkrétnych cieľov sa hovorí hybridné hrozby.

Informačné a komunikačné technológie predstavujú vzhľadom na ich vplyv na chod štátu jeden z hlavných cieľov hybridného útoku na krajinu. Útočiaca krajina, resp. iní aktéri, sú s relatívne nízkymi nákladmi a z bezpečia kancelárií domovskej krajiny schopní spôsobiť rozsiahle ekonomické škody, dokonca až ochromiť chod krajiny. Najväčším problémom verejnej správy na Slovensku v tejto oblasti je nedostatok vlastných kvalifikovaných odborníkov, a teda aj odkázanosť na externých dodávateľov.

Táto štúdia analyzuje zraniteľnosť Slovenska voči hybridným hrozbám v oblasti kybernetickej bezpečnosti identifikovaním medzier a slabých stránok v legislatíve SR, vnútorných štruktúrach a procesoch. Zároveň ponúka viacero návrhov opatrení pre verejnú správu, ktoré by prispeli k náprave identifikovaných zraniteľností. Medzi základné odporúčania patrí:

  1. Vytvoriť predpoklady pre zapojenie širšieho spektra expertov v danej oblasti do procesu trvalého zlepšovania kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe.
  2. Prehodnotiť silnú väzbu právneho systému v oblasti kybernetickej bezpečnosti na oblasť kritickej infraštruktúry a prehodnotiť možnosť doplnenia o ďalšie prvky informatickej bezpečnosti.
  3. Zjednodušiť výklad právnych noriem najmä v oblasti tzv. základnej služby tak, aby sa podnikateľské jednotky lepšie orientovali v tejto problematike a boli schopné posúdiť rizikovosť svojich tovarov a služieb.
  4. Viac sa zaoberať otázkami osvety a vzdelávania širokých vrstiev aktérov v kybernetickom priestore a zaviesť systémový prístup k tejto problematike.

Analýza je súčasťou publikácie Hybridné hrozby na Slovensku: Analýza legislatívy, štruktúr a procesov v šiestich tematických oblastiach , ktorá vyšla v rámci projektu Zvyšovanie kapacít a pripravenosti verejnej správy na hybridné hrozby. Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa a je podporený z Európskeho sociálneho fondu.