Press release

GLOBSEC diskusie k Plánu obnovy priniesli konkrétne riešenia v oblastiach inovácií, digitalizácie aj zelenej obnovy

17.12.2020

GLOBSEC odštartoval sériu konzultácií zameraných na priority národného Plánu obnovy SR. Online diskusie s kľúčovými expertmi na témy inovácií, digitalizácie a technológií, ako aj energetickej efektívnosti priniesli niekoľko konkrétnych riešení a odporúčaní. 

Jednou z nosných diskutovaných tém bola oblasť inovácii. Odborníci sa zhodli, že najväčším problémom je absencia vízie Slovenska pre túto oblasť. Jedným z kľúčových odporúčaní je identifikácia oblastí excelentnosti v najbližších dekádach na základe dátovej (nie subjektívnej) makroekonomickej a mikroekonomickej analýzy. Slovensko je potrebné porovnávať s ostatnými krajinami EÚ a na základe takýchto analýz vybrať 2-3 oblasti, v ktorých má krajina šancu v najbližších dekádach excelovať v globálnom meradle. Iba tak sa môže časom presunúť z výrobnej do inovačnej fázy a začať vytvárať pridanú hodnotu.

ODBORNÍCI ODPORÚČAJÚ VZNIK MINISTERSTVA PRE INOVÁCIE
V oblasti inovačného ekosystému Slovenska sa účastníci zhodli, že je potrebné zafinancovať novú univerzitu, ako i prepojiť kľúčových aktérov (priemyselných parkov, vzdelávacích inštitúcii, výskumných inštitúcii startupov) formou 2-3 inovačných centier v konkrétnych sektoroch, kde je Slovensko silné. Riešením fragmentácie výskumných kapacít, konsolidácie a koordinácie podporných agentúr a nástrojov do súvislého ekosystému by podľa odborníkov bolo inovácie zastrešiť pod jednou verejnou inštitúciou, ministerstvom inovácií. 

KĽÚČOM JE KVALIFIKOVANÁ PRACOVNÁ SILA 
Ako súčasť budovania ekosystému a prekopávania systémového nastavenia je podľa účastníkov diskusie potrebné vytvoriť rámec pre fungujúci trh ľudských a finančných zdrojov, čo je úzko späté s ďalšou témou objavujúcou sa naprieč celou diskusiou – ľudským kapitálom. Na adresné riešenie jeho väčšej tvorby a vyššej kvality, ako aj jeho prilákania zo zahraničia, je potreba prekopať migračnú politiku a postaviť ju na pritiahnutí kvalifikovaných ľudí z tretích krajín, vrátane tých, ktoré ešte nie sú členmi EÚ (Ukrajina, Moldavsko, krajiny západného Balkánu). Na prilákanie slovenských mozgov zo zahraničia je tiež potrebné rozšíriť schémy zjednodušujúce finančnú či kariérnu pozíciu navrátilcov.

„Reformné leto sa nekonalo a šibeničný termín odovzdania Plánu obnovy sa neľútostne blíži. Preto sa veľmi teším, že sa nám podarilo spolu s odborníkmi prísť s konkrétnymi riešeniami, ktoré môžu Slovensko posunúť vpred,“ povedala o sérií diskusií hlavná ekonómka GLOBSECu Soňa Muzikářová.

FUNGUJÚCA EKONOMIKA MUSÍ VEDIEŤ PRACOVAŤ S DÁTAMI 
Odporúčania pre oblasť digitalizácie počítajú s vytvorením rámca pre informačnú infraštruktúru ekonomiky – zrýchlením toku dát, kapitálu, povolení, licencií, certifikácii, kontrol, dohľadu či administrácie. Rovnako spomínajú nevyhnutnosť vytvorenia takzvaných centier excelentnosti, tréningu a školení zamestnancov v oblastí nadobúdania nových zručností.

Medzi kľúčové odporúčania v oblasti renovácie budov a energetickej efektívnosti patrí vytvorenie jednotnej národnej databázy pre všetky kategórie budov na zlepšenie správy ich portfólia, ako i nutnosť realizovať úpravy v súlade s potrebami komunity či definovanie štandardov pre návrh a realizáciu pomocou digitálneho rámca.

Prvá fáza online konzultácií na platforme GLOBSEC zameraných na Plán obnovy vyvrcholí štvrtou online diskusiou na tému mobility a automobilového priemyslu v piatok 18.12.2020.

Navigation