Commentary

Čo si myslia mladí Slováci o demokracii, reprezentácii a ich budúcnosti v EÚ?

05.09.2023
eu

Rok pred voľbami do Európskeho parlamentu sme zrealizovali v Banskej Bystrici a Bratislave, dve fokusové skupiny s 51 mladými ľuďmi. Dokopy sa fokusových skupín zúčastnilo 30 žien a 21 mužov vo veku od 17 do 24 rokov. Tu je to, čo nám mladí Slováci povedali o demokracii, ich dnešnom zastúpení a ich budúcnosti v EÚ.

 

POSTOJE K DEMOKRACII (NA NÁRODNEJ A EURÓPSKEJ ÚROVNI)

Jednou z úvodných tém prvej slovenskej fokusovej skupiny bolo predovšetkým pochopenie toho, ako účastníci vnímajú koncept demokracie v praxi a aké výhody a obmedzenia demokracia prináša v porovnaní s ostatnými politickými režimami. Diskusia sa zameriavala na dve hlavné otázky: "Čo pre vás znamená demokracia?" a "Čo si myslíte o celkovom stave demokracie vo vašej krajine a v EÚ?".
 

Čo pre vás znamená demokracia?

„Demokracia je sloboda“

Respondenti pokladali demokraciu za najoptimálnejší typ politického režimu, ktorý majú západné krajiny k dispozícii. Domnievali sa, že demokracia umožňuje ľuďom cítiť sa slobodne a nebyť obmedzovaní žiadnymi neprimeranými opatreniami. Respondenti sa vo svojich odpovediach zamerali najmä na definovanie pojmov demokracie a slobody, ktoré vnímali ako vzájomne prepojené a v niektorých prípadoch dokonca aj ako vzájomne zameniteľné pojmy. Napriek tomu prevažná časť účastníkov oboch fokusových skupín zastávali názor, že konkrétne slovenský demokratický systém má niekoľko výrazných nedostatkov a značný priestor na zlepšenie v mnohých oblastiach. Respondenti tiež priznali, že veľká časť ich starších rodinných príslušníkov má na demokraciu skôr skeptický názor opierajúci sa o presvedčenie, že komunistický režim sa napriek mnohým svojim nedostatkom dokázal o mladé rodiny a obyčajných ľudí postarať lepšie. Mladí ľudia sa s týmto názorom nevedeli stotožniť a namiesto toho poukazovali na hlavné výhody demokracie spojené s možnosťou slobodne si vybrať svojich politických zástupcov a slobodne vyjadriť svoj politický názor, ako aj s možnosťou presťahovať sa, pracovať a žiť kdekoľvek v Európskej únii. Ďalšie pojmy, ktoré sa mladým ľuďom spájali pri pojme demokracia, zahŕňali slobodné a spravodlivé inštitúcie, dodržiavanie deľby moci a zásad právneho štátu, nezávislosť súdnictva, ako aj dodržiavanie ľudských, občianskych a politických práv.

Mnohí respondenti však zároveň poznamenali, že v prípade, ak moc vykonávajú nekompetentní politici, demokracia môže mať aj svoje úskalia, ako napríklad nestabilné vlády a zlú správu vecí verejných. Ďalšie problémy sa môžu objaviť pri nedostatočnej úrovni politickej kultúry a pri pravidelnom obviňovaní vedúcich politických predstaviteľov z korupcie. Ďalšie riziko pre demokraciu spočíva v jej prirodzenej otvorenosti pre pluralitu politických postojov, z ktorých mnohé môžu predstavovať skutočnú hrozbu pre samotný demokratický systém. Napriek hrozbe, ktorú skupiny vyznávajúce nedemokratické postoje predstavujú, je vo všeobecnosti náročné takéto politické subjekty inštitucionálne obmedziť, a to napríklad aj vďaka jednému z hlavných výdobytkov demokracie, ktorým je sloboda prejavu. Vo všeobecnosti však väčšina respondentov dospela k záveru, že demokracia je politický systém, ktorý má výrazne viac silných ako slabých stránok.
 

Čo si myslíte o celkovom stave demokracie vo vašej krajine a v EÚ?

Pokiaľ ide o celkový stav demokracie na Slovensku, respondenti kritizovali predovšetkým silnejúcu kultúrnu a politickú polarizáciu v krajine. Mladí ľudia zastávali názor, že súperiace ideologické tábory sa v posledných rokoch od seba ešte viac vzdialili, a to predovšetkým v otázke geopolitickej orientácie a smerovania Slovenska. Respondenti boli presvedčení, že pravidelné strety medzi znepriatelenými ideologickými tábormi bránia akémukoľvek významnejšiemu spoločenskému alebo názorovému konsenzu. Účastníci fokusových skupín mali rovnako zmiešané pocity aj čo sa týka názoru na stav demokracie na európskej úrovni. Drvivá väčšina mladých ľudí bola presvedčená o tom, že široká verejnosť nerozumie zloženiu a fungovaniu európskych inštitúcií. Účastníci sa vo všeobecnosti zhodli na tom, že rozhodovanie v EÚ musí byť rýchlejšie a menej ťažkopádne. Zároveň však vyjadrili určité obavy zo zrušenia zásady jednomyseľnosti v Rade. Často pri tom poukazovali na možné riziko, ktoré by takýto krok mohol predstavovať predovšetkým pre politické postavenie menších štátov, ktoré by mohli byť ľahko prehlasované svojimi väčšími partnermi v EÚ. Mladí ľudia sú viac naklonení vytvoreniu rôznych európskych finančných nástrojov zameraných na dosiahnutie konkrétnych cieľov EÚ, ako je napríklad šírenie a zachovanie demokracie na celom kontinente.
 

POSTOJE K ZASTÚPENIU (NA NÁRODNEJ A EURÓPSKEJ ÚROVNI)

Viac ako polovica mladých respondentov mala dojem, že nie sú vôbec zastúpení, a to ako na národnej, tak ani na európskej úrovni. Okrem toho sa domnievajú, že zastúpenie Slovenska v EÚ je vzhľadom na malú rozlohu krajiny málo viditeľné. Respondenti taktiež poukázali na absenciu kvalifikovaných kandidátov pre voľby do Európskeho parlamentu, respektíve vyjadrili obavy zo značného zastúpenia kandidátov s extrémistickým zmýšľaním.

"Nemám pocit, že môj hlas na národnej úrovni je dostatočne zastúpený. Mnohokrát mám dokonca pocit, že nás politici vôbec nechcú počuť."

Pre účastníkov bolo náročné rozlíšiť medzi zastupiteľskou, participatívnou a deliberatívnou formou demokracie. Napriek tomu vyjadrovali záujem o vytvorenie, respektíve posilnenie pozície záujmových skupín, ktoré obhajujú požiadavky študentov, environmentálnych aktivistov alebo začínajúcich mladých podnikateľov. Niektorí dokonca podporili myšlienku zriadenia inštitúcie EÚ, ktorá by sa venovala výlučne záujmom študentov a mladých ľudí.

Väčšina respondentov sa považuje za aktívne angažovaných občanov, hoci tieto hodnotenia vychádzajú predovšetkým z ich účasti na volebných procesoch na rôznych úrovniach.  Mladí ľudia sú si vedomí nízkej účasti Slovákov v európskych voľbách. Napriek tomu považujú účasť vo voľbách za hlavný nástroj účasti verejnosti na politickom systéme. Rovnako vnímajú využívanie sociálnych sietí za pozitívny prostriedok na zvýšenie informovanosti o spoločnosti a politike, hoci väčšina respondentov priznala, že množstvo dezinformácií, ktoré sa nachádza v digitálnom priestore  predstavuje vážnu hrozbu pre súčasný stav demokracie.

"Existuje veľa informácií a dezinformácií. Niekedy je ťažké ich správne vyhodnotiť."
 

POSTOJE K BUDÚCNOSTI EÚ

Mladí Slováci považujú EÚ v súčasnosti za najlepšiu možnosť politickej spolupráce medzi európskymi krajinami. Respondenti si uvedomujú, že budúcnosť EÚ nebude jednoduchá, avšak očakávajú, že európske spoločenstvo vydrží, pretože je nastavené správnym smerom. Rovnako sa domnievajú, že Brexit predstavuje skôr výnimku ako pravidlo, a že EÚ zostane silná a jednotná aj v nasledujúcich dekádach. Niektorí respondenti však vyjadrili obavy o budúcnosti EÚ v súvislosti s pretrvávajúcou vojnou na Ukrajine, respektíve s možnými vedľajšími účinkami radikálnejších politických rozhodnutí v oblasti  environmentálnych politík. Podľa účastníkov by takýto vývoj mohol viesť k populistickej reakcii, ktorá v konečnom dôsledku môže viesť až k rozpadnutiu EÚ.

"Na základe toho, čo sa deje okolo nás v súvislosti s vojnou na Ukrajine a celkovou neistotou, nevidím pre EÚ veľa pozitívnych scenárov."

Pokiaľ ide o budúcnosť EÚ o 20 rokov, respondenti podporili možné rozšírenie EÚ o celý región strednej a východnej Európy. Rovnako boli za daľšiu integráciu a harmonizáciu niektorých ďalších oblastí aj na úkor politickej autonómie jednotlivých členských štátov. Mladí ľudia boli rovnako presvedčení, že ak EÚ chce odolať narastajúcemu ekonomickému tlaku Číny a Spojených štátov, ekonomika by mala v budúcej európskej integrácii zohrávať prvoradú úlohu. EÚ by sa rovnako mala zamerať na prehĺbenie Hospodárskej a menovej únie, aby sa blok mohol lepšie vyrovnať s hospodárskymi krízami, akou je v súčasnosti napríklad problém inflácie.

"EÚ sa rozšíri a bude viac integrovaná."

Mladí ľudia na Slovensku sú pripravení prevziať zodpovednosť za rozvoj a riadenie EÚ v budúcnosti. Niektorí sú dokonca ochotní vzdať sa systému národných štátov, ak by to bolo potrebné na dosiahnutie hlbšej a komplexnejšej úrovne európskej integrácie. Respondenti tiež zdôrazňovali potrebu poskytnúť viac príležitostí mladým talentovaným ľuďom a podporovať rovnaké zastúpenie mužov a žien. Mladí Slováci na záver požadovali väčšie dodržiavanie demokratických princípov na úrovni jednotlivých členských štátov a dôraznejšiu kampaň proti korupcii a narastajúcim štátnym dlhom.

eu

 

Navigation