Event

Diskusia za okrúhlym stolom „Stav kybernetickej bezpečnosti na Slovensku: Sú podniky pripravené?”

26.10.2023
cyber

GLOBSEC usporiadal 17. októbra 2023 v Bratislave diskusiu za okrúhlym stolom s názvom „Stav kybernetickej bezpečnosti na Slovensku: Sú podniky pripravené?”. Rýchlo sa meniaca geopolitická situácia v strednej a východnej Európe spôsobuje zmeny v povahe hrozieb a zvyšuje nebezpečenstvo v kybernetickom priestore.

Zástupcovia verejného a súkromného sektora preto diskutovali o súčasných a budúcich výzvach kybernetickej bezpečnosti, kybernetickej pripravenosti podnikov a stratégiách na zvýšenie kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Na podujati vystúpili ako rečníci Lukáš Hlavička, CTO spoločnosti ISTROSEC a Anna Brziaková, Associate Partner v CIVITTA.

Hlavné postrehy z diskusie:

 • Nepripravenosť firiem účinne bojovat proti kybernetickÿm hrozbám sa na Slovensku ukazuje byť naliehavým problémom, pričom jednou z hlavných prekážok je nedostatočné financovanie. Nedostatočné finančné zdroje bránia implementácii robustných bezpečnostných opatrení, kvôli čomu sú organizácie zraniteI'né voči kybernetickým útokom.
   
 • Slovensko má, na rozdiel od iných krajín, kde povedomie o kybernetickej bezpečnosti často začína už na stredných školách, výrazné nedostatky v oblasti vzdelávania o kybernetickej bezpečnosti. To vedie k tomu, že jednotlivci a podniky na Slovensku nie sú dostatočne pripravené adekvátne reagovať na rýchlo sa vyvíjajúce spektrum kybernetickych hrozieb, co d'alej podtrháva dôležitosť zavedenia vzdelávania o kybernetickej bezpečnosti v skoršom štádiu v rámci vzdelávacieho systému.
   
 • Spoločnosti na Slovensku majú často tendencie nevhodne alokovať zdroje do pokročilejších kybernetických opatrení, a zároveň prehliadať či zanedbávat základné bezpečnostné princípy. Táto situácia zdôrazňuje potrebu lepšieho poradenstva a informovanosti v rámci podnikateI'skej komunity.
   
 • Mnohé firmy na Slovensku majú problémy v prístupe k informáciám o inováciách, testovaní nových technológií a nadväzovaní kontaktov. To bráni ich schopnosti zostať konkurencieschopnými a efektívne využívať nové technológie. Je preto potrebné budovať komunikačné kanály pre lepšie zdieI'anie informácií, testovanie a vytváranie sietí pre podniky.
   
 • Kybernetická bezpečnosť zostáva v stratégiách mnohých spoločností na Slovensku do vel'kej miery na povrchnej úrovni. Kybernetická bezpečnosť a jej rozvoj sa musí stať súčasťou strategického plánovania v rámci firiem.
   
 • Napriek spomenutým nedostatkom slovenské podnikatel'ské subjekty preukazujú pozitívny trend v zvyšovaní povedomia o kybernetickej bezpečnosti. Narastá aj počet úspešných projektov v rámci kyberobrany, no zvýšenie úsilia rozširovať znalosti v tejto oblasti zostáva aj nad'aIej kI’účovým prvkom k posilneniu sIovenských firiem. V rámci neustále sa vyvijajúceho digitálneho prostredia je potrebná úzka spolupráca medzi verejným a súkromným sektorom, čo potvrdili aj hostia tejto debaty.