Publication

Audit bezpečnostného systému Slovenskej republiky v kontexte hybridných hrozieb

on 20.09.2019

Je bezpečnostný systém Slovenskej republiky pripravený adekvátne reagovať na nová typy ohrození a meniacu sa bezpečnostnú situáciu v našom okolí? Na tieto otázky dáva odpoveď Audit bezpečnostného systému Slovenskej republiky v kontexte hybridných hrozieb vychádzajúci z prieskumu medzi pracovníkmi verejnej správy, série hĺbkových rozhovorov a analýzy legislatívy a verejných politík.

Aktuálne nastavenie bezpečnostného systému SR je platné prakticky od roku 2002 a nezaznamenalo žiadne systémové zmeny. Bezpečnostné prostredie, medzinárodno-politická situácia a bezpečnostné postavenie SR, najmä v súvislosti s jej členstvom v EÚ a NATO, sa však od prijatia koncepčného rámca bezpečnostného systému SR v roku 2002 podstatne zmenili. Staré bezpečnostné hrozby z pohľadu Slovenska ustupujú do úzadia, nové sa dravo tlačia do popredia.

Hlavným záverom auditu je konštatovanie, že bezpečnostný systém SR nie je v dobrej kondícii. Neodráža súčasné prelínanie vojenských a nevojenských hrozieb, jeho možnosti reagovania na súčasné vnútorné a vonkajšie bezpečnostné hrozby sú limitované a hlavný dôraz a funkcionalita spočíva v riešení krízových situácií ex post.

Pre zvýšenie odolnosti štátu voči existujúcim a budúcim bezpečnostným výzvam bude nevyhnutné pripraviť takú podobu nového bezpečnostného systému, ktorý bude v integrovanej podobe schopný čeliť aj sofistikovaným asymetrickým hrozbám zameraným na podkopávanie ústavnosti SR a jej demokratického zriadenia, organizovanému prehlbovaniu polarizácie spoločnosti a cielenej degradácii rozhodovacích mechanizmov v štáte. Tieto negatívne prejavy nemusia mať pôvod iba v externom prostredí. Naopak, je dôvod sa domnievať, že ich čoraz väčšia prítomnosť je spôsobená internou laxnosťou a nezáujmom o profesionálny a zodpovedný výkon štátu. Je prirodzené, že takáto ochabnutosť sa stáva stredobodom pozornosti síl, ktoré ju využijú vo vlastný prospech.

Slovenská republika tak ešte len stojí pred fázou vytvorenia integrovaného celoštátneho systému čelenia bezpečnostným hrozbám (whole-of-government prístup). Tá by sa mala naplniť v podobe novej koncepcie bezpečnostného systému SR. Ak chceme dosiahnuť skutočne moderný a odolný bezpečnostný systém, musia byť jeho súčasťou odpovede, ako sa adaptovať na nové výzvy, technológie a zmenené bezpečnostné prostredie.

Táto analýza zhodnocuje stav bezpečnostného systému SR v kontexte hybridných hrozieb na troch úrovniach – ústredných orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov a okresov. Identifikuje kľúčové zraniteľnosti a pre každú úroveň prichádza s konkrétnymi návrhmi a odporúčaniami. Tie môžete nájsť v dokumente nižšie.

Authors

External Contirbutor

Authors

External Contirbutor